Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2018-04-20
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
2016-04-15
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.
 

En glad midsommar och en trevlig sommar!!


Reparation av betongen i garagen.

Vi kommer att upphandla en entreprenad för reparation av skadade pelare och väggar mot golv i övre och nedre garaget, skadorna beror på att bilar tar med sig salt in från vägar via snö och vatten och som blir stående på grund av fel golvlutning och diverse annat.

Vi tänker oss att utföra entreprenaden i två etapper, en under sommaren 2018 och en under första halvåret 2019 samt att entreprenaden inte ska påverka avgifterna och bilplatshyrorna under reparationen.

Det finns en plan under utredning på att samtliga garage platser som påverkas kommer att vara avgiftsfria under den tiden och att reservplatser kommer att anvisas på vår gård, övriga påverkas ej.

Vi kommer att hålla er fortlöpande informerade.

 

Föreningens stadgar

Nya stadgar är nu beslutade för anpassning till nu gällande lagar, ikrafttagande 2018-06-12.


 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut större blomkrukor lämna plats för gång och cykeltrafik vilket är tillåten på dessa utfarter. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen.


Nytt städavtal har undertecknats.

Avtal mellan Svalholms städservice HB och bostadsrättsföreningen Gjutaren från och med 2017-02-01

Förlängt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning förlängt med 2 år till och med 2018-12-31.


Trädgårdgrupp
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.

Närvarande :

Eva Örnskär 6B som också är sammankallande.
Gunvor Stockenberg 4B
Kirsten Mothander 4B
Marie-Louise Sjöholm 4D
Robert Sjöholm 4D
Britt Eriksson 4E
Agneta Pousette 6B
Anne-Marie Abrahamsson 4E
Leif Cegerblad 8
Raija Haglund 6A
Björn Örnskär 6B
Eva Enlund 8
Åke Westöö 4D
Rolf Embro 4E
Liv Riseld 4D

Övriga intresserade är Bo Lidholm 6A och Karin Lundborg 6A men de kunde inte närvara vid mötet.

Två agendor finns som Eva Örnskär respektive Gunvor Stockenberg sammanställt.

Rolf Embro informerar om trädgårdsbudgeten som nu är ca 50 000 kr / år. Utöver den löpande budgeten avsätts pengar för större arbeten.  SWEAX är entreprenör nu och sköter gräs och häckklippning samt ogräsbekämpning

Här följer att utdrag av diskussionerna :

- Behöver vi experthjälp 
- Totalentrepenad
- Önskemål om fler vattenutkastare. 
-Gemensam trädgårdsdag vår och höst för alla boende
-Giftfri trädgård
- Åtgärder slänten ner mot socitetsparken
- Stadsodling i området( dvs små kolonilotter )
- Vad ska entreprenören respektive trädgårdsgruppen göra  Vem ska ta ansvar för ogräsbekämpningen. Vem ska ta ansvar för vattningen
- Är budgeten stor nog
- En del boende har egen täppa och vill fortsätta sköta den
- Är SWEAX  rätt för jobbet ? Många åsikter om att de inte har rätt kunskaper. Är Green bättre ?

Liv Riseld informerar om att en container för grovsopor kommer att stå utanför övre garaget 30-31 Maj

Beslut tas om att anlita en trädgårdsgrupp för att se över våra planteringar.
Eva Örnskär kontaktar i första hand Blomsterlandet.
Följande kommer att närvara vid det tillfället:
Robert Sjöholm
Marie-Louise Sjöholm
Kenneth Axelsson
Liv Riseld
Björn Örnskär
Raija Haglund
Britt Eriksson

Beslut tas också om en gemensam trädgårds och umgängesdag för alla boende lördagen den 21 Maj. Eva Örnskär ordnar en inbjudan

Beslut om att mötesanteckningar och information ska finnas på Gjutarens hemsida. Eva Enlund tar kontakt med Per Norberg

Eva Örnskär sammankallar till nytt möte efter mötet med trädgårdsexperten.

Vid pennan Eva Enlund

Tillbaka
Skriv ut